{:nl}Lord of London Town door Tillie Cole{:}{:en}Lord of London Town by Tillie Cole{:}

{:nl}Lord of London Town door Tillie Cole{:}{:en}Lord of London Town by Tillie Cole{:}

{:nl}

Man ik kon niet op Lord of London Town wachten. Tillie was al flink aan het kleppen erover en mijn verwachtingen lagen heel hoog. Je leest hier of ze ze waar gemaakt heeft.

Lord of London Town

Schrijfstijl:

Tillie schrijft heel beeldend. Lord of London Town is een heftig verhaal vanuit de eerste persoon en je voelt zo goed met de personages mee. Tillie zet dat geweldig op papier. Heel knap!

Lord of London Town

Lord of London Town

De Koningin van de Dark Romance heeft het weer geflikt. Dit verhaal zit enorm goed in elkaar. Perfecte hoofdpersonages en haar bijpersonages zijn altijd helemaal geweldig. Nu ook weer. Ik heb gelachen en gehuild bij dit verhaal.

De sarcastische opmerkingen waren weer goed. Het gevoel dat in het verhaal zit geweldig en jezus… ik hou net zoveel van Arthur als Cheska.

Van tevoren zei Tillie dat het niet zo dark was als dat The Hades Hangmen serie is, maar het is wel dark. Nou, ik ken de gradaties misschien niet goed, maar hier zitten ook heftige scènes in. Ik vond het prima te doen, maar niet iedereen is voor Dark Romance gemaakt en dat snap ik. Ik ben lichtelijk ziek in mijn hoofd denk ik, dus ik hou van het bloed… de wapens en in detail geschreven moordscènes.

Buiten het bloed, heb ik ook echt een potje zitten janken bij dit boek. Het raakt gevoelige snaren waardoor je alleen maar meer verliefd wordt op de karakters. Ik kan nog uren doorgaan over hoe geweldig Tillie haar karakters weet te beschrijven alsof ze echt leven. Alsof jij bij ze hoort en een deel bent van hun leven. Alsof je ze echt kent.

Ik durf bijna niets te zeggen uit angst dat ik spoiler. Wat ik wel weet is dat als je van Dark Romance houdt, je deze MOET lezen. Zoals ik van Tillie gewend ben, is het verhaal tot in de puntjes uitgewerkt op alle fronten. Karakters, verhaallijn, evenals de omgeving. Als je in de buurt van Londen woont is alles zo herkenbaar beschreven. Je waant je echt in Londen en in de onderwereld. Je waant je in de haven, maar ook in de verbouwde kerk. Overal. Je loopt daar. En zoals altijd ben ik nu ook weer op de karakters verliefd geworden. Niet alleen Cheska en Arthur zijn geweldig en heb ik een band mee, maar met iedereen die bij The Firm horen, heb ik een band. Ik kan niet wachten op een eventueele sequel, want die moet komen. Moet, moet, moet. Ik kan nog geen afscheid nemen van deze karakters.

Lord of London Town

Conclusie

Perfect! Dit boek staat in de top 3 voor 2020

{:}{:en}

Man I couldn’t wait for Lord of London Town. Tillie was already talking about it and my expectations were very high. You can read here whether she made them come true.

Lord of London Town

Writing Style:

Tillie writes with a lot of show. This is a very dark story written from the first person perspective and the feels that the characters give you are really intense. Tillie put it wonderfully on paper. I’m really impressed.

Lord of London Town

Lord of London Town

The Queen of Dark Romance has done it again. This story is very well put together. Perfect main characters and her side characters are always great. This time around again. I laughed and cried over this story.

The sarcastic comments were again great. The feelings in the story are so well written and Jesus … I love Arthur as much as Cheska.

Beforehand, Tillie said it wasn’t as dark as The Hades Hangmen series is, but it is dark. Well, I may not know the gradations very well, but there’re also heavy scenes in it. I thought it was fine, but not everyone is made for Dark Romance and I understand that. I’m slightly nuts in the head I guess, so I love the blood … the weapons and detailed murder scenes.

Besides the blood, I really cried with this book. It hit sensitive chords that will only make you fall in love with the characters more. I can go on for hours about how wonderfully Tillie describes her characters as if they were really alive. As if you belong to them and are a part of their lives. As if you really know them.

I hardly dare to say anything out of fear to spoiler. What I do know is that if you like Dark Romance you MUST read this one. As I’m used to from Tillie, the story has been worked out to perfection on all fronts. Characters, storyline, as well as the environment. If you live near London, or not, everything is described so recognizable. You really feel like you are in London and in the underworld. You imagine yourself in the harbor, but also in the renovated church. Everywhere. You walk there. And as always I have fallen in love with the characters again. Not only are Cheska and Arthur great and I grew to have a connection with them, but I grew it with everyone who belongs to The Firm. I can’t wait for a possible sequel, because it has to come. Must, must, must. I can’t say goodbye to these characters yet.

Lord of London Town

Conclusion

Perfect! This book is in my top 3 for 2020

{:}

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.